Neler Öğreneceğim

 • Savunuculuk tanımı, savunu ve haklar ilişkisi
 • Ağ kurma ve iş birliklerinin önemi
 • Hak temelli izleme
 • Kampanya ve lobicilik

Eğitim Hakkında

Eğitmen: Başak Tuğsavul

1981 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukukunda, 2018 yılında ise Berlin Hukuk ve Ekonomi Okulunda İşçi Politikaları ve Küreselleşme üzerine yüksek lisansını tamamladı. Toplum Gönülülüleri Vakfı ve Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı’nda direktör deneyimlerinin ardından halen Adil Emek Derneğinde (Fair Labor Association) meslek hayatına devam etmektedir.

Eğitim Kazanımları

 • Savunuculuk tanımı, savunu ve haklar ilişkisinin öğrenilmesi
 • Savunuculuk çalışmalarında bulunmak için nelere ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi
 • İlgili aktörlerin ve işlevlerinin anlaşılması
 • Kamu yönetim ve karar alma süreçlerinin önemi ve örneğin yasa yapım süreçlerinin ve STK’ların dahil oluşunun bilinmesi
 • Savunuculuk yapmak için gerekli hazırlıklara dair fikir edinilmesi
 • Ağ kurma ve iş birliklerinin öneminin anlaşılması ve iş birliği ilkelerinin tanımlanabilmesi
 • Savunuculuk türlerinin bilinmesi ve bunlar içerisinde hak temelli izlemeye dair daha derin bilgi edinilmesi
 • Kampanya ve lobicilik nedir, türleri nelerdir konularının öğrenilmesi
 • İyi bir kampanya için nelere ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi
 • Uluslararası koruma usulleri ve araçları hakkında bilgi edinilmesi
 • Savunuculuk stratejisi oluşturulması hakkında bilgi edinilmesi
 • Savunuculuk çalışmaları için risk planı yapılabilmesi
 • Savunuculuk çalışmaları için eylem planı oluşturulabilmesi
 • Hak temelli izleme çalışmalarının öneminin ve aşamalarının bilinmesi
 • Ağlar ve ağ türleri hakkında bilgi edinilmesi

Ele alınan kavramlar;

İzleme, Savunuculuk, Ağ Kurma, Kampanya, Lobicilik, Strateji, Haklar, Hukuk, Politika, Kanıt Temelli Politika, Hak Temelli Yaklaşım, Pozitif Yükümlülük, Negatif Yükümlülük, Farkındalık, Kampanya, Sivil Toplum, Diyalog, Müzakere, Kamu Politikası, Kamu Hizmeti, Kamusal Alan, Kamuoyu, Otorite, Bürokrasi, Ombudsman, Eşitsizlik, Toplumsal Cinsiyet, Kimlik, Statü.

Eğitim ve Kavramlar için yararlanılan kaynaklar

 • Akşener, R.S., İnsan Haklarını İzlemeye Dayalı Lobicilik Rehberi, Etkiniz, 2022
 • Egbatan M, Kaçar Ş., Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Habercilik, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Ekim 2021
 • İnsan Hakları Kentleri Göstergeleri, Raoul Wallenberg Institute, Mart 2021
 • İfade Özgürlüğü Hakkı, Örgütlenme Özgürlüğü Hakkı, İşkence Yasağına İlişkin İhlalleri İzleme Rehberi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı
 • Hukuk Devleti İzleme Rehberi, Adalet Sistemini İzleme Derneği, Ocak 2020
 • Sosyal Değişim için Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, TACSO, 2011
 • Aşar Browm, S. Savunuculuk ve Kampanya El Kitabı, 2010-2012
 • Savunuculuk Rehberi, Savunuculuk Çevre Politikalarını Nasıl Etkiler, TEMA, Ekim 2018
 • Advocacy Toolkit, UNICEF 2007
 • Advocacy Guide, HIV/ AIDS Prevention Among Injecting Drug Users, WHO, UNADIS, United Nations Office on Drugs and Crime, 2004
 • Aksakoğlu, Y., STK’lar için Savunuculuk Rehberi, STGM Yayınları, Kasım 2006, Ankara
 • Yentürk N., Yurttagüler L., Aksakoğlu Y., Neziroğlu İ., Kocaman H., Ağduk E., Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, YASADER, Ocak 2010
 • Ataman, H., Yamak, B., Sivil Toplum Örgütleri İçin Kampanya Hazırlama Rehberi, STGM Yayınları, Eylül 2009, Ankara
 • Advocacy Essentials LGBTQ Equality, BolderAdvocacy
 • Sivil Toplum için Yasama Sürecine Katılım El Kitabı, YASADER, 2020
 • Çevre İhlallerin Karşı Dijital Savunuculuk El Kitabı, Ege Derneği
 • Kurtoğlu A., Hak Temelli İzleme ve Değerlendirme ve Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması, CEID Yayınları, Kasım 2015
 • Akay, Hale, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Stratejik Düşünme - Strateji Geliştirme (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007). Bowyer, Jonathan; Deridder, André; Kerekes, Kinga, Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi Eğitim Kılavuzu, Avrupa Konseyi
 • Yayınları, çeviren Çiğdem Türkoğlu (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006).
 • Cornell, Tricia; Kelsch, Kate; Palasz, Nicole, İnsan Haklarında Yeni Taktikler, çeviren Hilal Akyüz (İstanbul: Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayınları, 2004).
 • Dinç, Yasemin, Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Sivil Ağlar Rehberi (Ankara: STGM Yayınları, 2007). | www.stgm.org.tr/yayinlar.php?sec=detail&id=13 |
 • Güder, Nafiz, editör, Sivil Toplumcunun El Kitabı (Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Programı, 2004). | www.stgm.org.tr/docs/1192023212sivil_toplumcunun_el_kitabi.pdf |
 • Jones, Dan, Banners & Dragons: The Complete Guide to Creative Campaigning (Londra: Amnesty International Publications, 2003). Lattimer, Mark, The Campaigning Handbook (The Directory of Social Change, 2000).
 • Leipold, Dr. Gerd, Popular and Principled: A Handbook on Campaigning (Consumers International, 1999).
  | www.consumersinternational.org/Shared_ASP_Files/UploadedFiles/A362C764-47CA-44A0-8D20-58BA1A0636C6_Doc164.pdf |
 • Rose, Chris, How to Win Campaigns: 100 Steps to Campaign (Earthscan, 2005).
  Tekindağ, C. Faruk, Proje Döngüsü Yönetimi Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Programı, 2005).
 • The Amnesty International Campaigning Manual (Londra: Amnesty International Publications, 2001). | www.amnesty.org/en/library/info/ACT10/002/1997 |
 • Ülker, Ferda; Üsterci, Coşkun, yayına hazırlayanlar, Şiddet Kültüründe Şiddetten Arınmış Eylem: Barış Sorunları Yazıları (İzmir: İlke-SKD Yayınları, 1998).

Eğitim Başlıkları

 1. Savunuculuk Nedir? Sivil Toplumda Neden Savunuculuk Yaparız? Savunu ve Haklar İlişkisi Nasıldır?
 2. Savunuculuk için Nelere İhtiyaç Duyarız?
 1. Evrensel insan hakları standart ve normlarını bilmek
 2. Konuyu ilgilendiren tüm aktörleri tanımak ve onlarla ilişki kurmak

-Sivil Toplum Kuruluşları 

-Politik Partiler

-Milletvekilleri

-Kamu Bürokrasisi

-Hükümet Organları

-TBMM Yapısı İçindeki Organlar

-Yerel Yönetimler

-Uluslararası Kuruluşlar

-Özel sektör

-Medya

 1. Ülkedeki idari yapıyı ve yasama süreçlerini bilmek

-Yasanın oluşum sürecini bilmek

-Kanun teklifi önermek ve hazırlamak

-Kanun yapım sürecine STK’ların dahil olması

-Komisyonların önemi

-Merkezi ve yerel idarenin çalışma şemasını ve çalışma biçimini bilmek

-Önemli günleri not etmek

-Gündem takibi yapmak

 1. Konuyla ilgili Hazırlıklar

-Araştırma ve Raporlar (bilimsellik)

-Politika Belgesi (Policy Paper) / Görüş Metni / Pozisyon Belgesi (Position Paper)

-Bilgi Notu

-İzleme Raporları

 1. Savunuculuk Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

-Veri/Kanıt Temelli Politika

-Hak Temelli Çerçeve

-Uzmanlık Oluşturma

-Hedef Odaklı Çalışma

-İşbirlikleri Geliştirme

-Diğer STK’larla işbirliği

-Bilim insanlarıyla işbirliği

-Konunun çözümünde rolü olabilecek kilit kişilerle işbirliği

-Kamu ile işbirliği

 1. Ne Tür Savunuculuk Çalışmaları Var?

-Model Oluşturma ve Model Önerme

-İzleme Yapma

- Karne Çıkartma

-Baskı Grupları Oluşturma

-Dava Takibi Yapma ve Stratejik Davalama

-Kampanya ve Lobicilik

 1. Kampanya ve Lobicilik Nedir?

-İyi Bir Kampanya için Nelere İhtiyaç Var?

-Hazırlık yap:

-Örgütlen:

Farkındalık Yarat:

Farkındalık Yarat: Yasa yapıcıları bilgilendir

Farkındalık Yarat: Medyayı bilgilendir

Konuyla ilgili rehber (el kitabı) hazırla

Eski ve Yeni Araçları Kullan

-İmza Kampanyası

-Mektup/ Kart Gönderme

-Bilgi Talep Etme

 1. Dijital Savunuculuk
 2. Uluslararası Koruma Usulleri ve Savunuculuk için Hangi Araçlar Var?

-BM Mekanizmaları

-Avrupa Konseyi

-Uluslararası Kampanya ve Savunuculuk

 1. Savunuculuk Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

-Durum Tespiti

-Sorunu tespit etme

-Koşulları ortaya koyma (iç koşullar: gücüm ne? dış koşullar: ekonomik, politik ve sosyal koşullar)

-Çözüm önerisini gerekçelendirme

-Hedefleri ve Başarı Göstergelerini Belirleme

-Gerçekçi

-Ulaşılabilir

-Ölçülebilir

-Risk ve engelleri tanımlama, başa çıkma yollarını öngörme

-Savunu Araçlarını Belirleme

-Paydaşları analiz etme ve işbirlikleri oluşturma

-İletişim stratejisi ve mesaj oluşturma

-Diyalog ve müzakere teknikleri üzerine çalışma

-Yerel, bölgesel ve uluslararası fırsatları kullanma

-Eylem Planı Oluşturma

11.     Hak Temelli İzleme

Eğitim Süresi:

Sertifika Örneği:

Eğitimi Alan Kişi Sayısı:

Kontenjan Durumu: Mevcut

Eğitime; Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim sağlayabilirsiniz.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Uzaktan eğitim, yüz yüze gerçekleştirilen eğitim modeline göre enerji kullanım oranında ?’lik bir tasarruf sağladığı gibi CO2 emisyonunu da ? oranında azaltıyor...

Eğitim İçeriği

Total: 17 lectures Total hours: 02:35:47
 • Savunuculuk 17 dakika
 • Savunuculuk İçin Nelere İhtiyaç Duyuyoruz? 24 dakika
 • İdari Yapı 24 dakika
 • Savunuculuk Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz / Hak Temelli Çerçeve 13 dakika
 • Ne Tür Savunuculuk Çalışmaları Vardır? 20 dakika
 • Savunuculuk Stratejisi Oluşturmak 14 dakika
 • Hak Temelli İzleme 9 dakika
 • Ağ Oluşturma, Bağlantı Kurma ve İlişki Geliştirme 27 dakika

E-Bülten

Tüm duyuru ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.